ข้อมูลทั่วไป

    โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๕ ถนนทางหลวงชนบทแม่ขรี-ท่าเชียด   หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองใหญ่  อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์  ๙๓๑๖๐  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีเขตพื้นที่บริการ ๒ หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่๕ บ้านหนองเลน และหมู่ที่๗บ้านห้วยตอ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง

ปรัชญา โรงเรียนบ้านพรุนายขาว

      “ สิกฺขากาโม  คุณชีวิต  วฒฺฑโน” การศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต

ปณิธาน

“สุขภาพดี มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

สีประจำโรงเรียน เหลือง – ดำ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน “ต้นอินทนิล” 


Advertisements
รูปภาพ | Posted on by | ใส่ความเห็น