จุดเด่น จุดด้อย

ด้านคุณภาพผู้เรียน

จุดเด่น

         – ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีทักษะในการทำงาน  รักการ ทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา

– ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
– ควรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

ด้านการจัดการศึกษา

จุดเด่น
–  ครูทุกคนจบระดับปริญญาตรีขึ้นไป
– ครูส่วนใหญ่มีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
– ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
–  มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
–  ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา  ส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

จุดที่ควรพัฒนา

–   ครูควรจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกคนเพิ่มขึ้น
–   ผู้บริหารเป็นผู้นำทางวิชาการเพิ่มขึ้น
–   ควรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
–   การจัดทำและนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

โอกาส

–  สถานศึกษามีสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้
–  ชุมชนมีเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เด่นชัด

อุปสรรค
–  ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาค่อนข้างน้อย
–  สถานศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกไม่คุ้มค่า

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s